bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego przy ul. Sądowej 8

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 BARLINECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O. O. W BARLINKU UL. SZPITALNA 4

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 96,61m2 usytuowanego w piwnicy budynku położonego przy ul. Sądowej 8 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 203, obręb 2 miasta Barlinek, stanowiącej własność Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Barlinku ul. Szpitalna 4.
W lokalu może być prowadzona wyłącznie działalność nieuciążliwa (handlowa, gastronomiczna).

Stawka wywoławcza za wynajem 1 m2 powierzchni lokalu wynosi - 21,77zł netto miesięcznie.
Do stawki doliczany będzie podatek VAT w wysokości 23%. Oprócz czynszu z tytułu najmu, najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat za dostarczone do budynku media (woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie, energia elektryczna).

Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2019 r. o godz. 1100

w siedzibie Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Barlinku przy ul. Szpitalnej 4.

Warunkami przystąpienia do przetargu są:
 okazanie dowodu wniesienia wadium w ustalonym terminie
 w przypadku osób fizycznych - okazanie dowodu tożsamości
 w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, umowy stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu,
 oświadczenie uczestnika przetargu, że zapoznał się ze stanem technicznym lokalu,
 oświadczenie uczestnika przetargu, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami przetargu i przejmuje je bez zastrzeżeń.

Wadium w wysokości 300,00zł należy wpłacić przelewem na konto Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku nr 51 8355 0009 0000 0143 2000 0074 lub w gotówce do kasy Spółki przy ul. Szpitalnej 4 w Barlinku w terminie do dnia 13.06.2019 r. do godz. 1400.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet należnego czynszu z tytułu najmu.
Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu w przypadku gdy uczestnik, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
Wadium wniesione przez uczestnika, który nie został wyłoniony w przetargu jako najemca zostanie zwrócone po przetargu lub odwołaniu czy unieważnieniu przetargu.

Przetarg wygrywa ten, kto zaoferuje w drodze licytacji najwyższą stawkę miesięcznego czynszu najmu.

Lokal przejmuje się w istniejącym stanie technicznym bez prawa ubiegania się o obniżenie stawki czynszu. Koszty remontu w celu przystosowania lokalu do rodzaju prowadzonej działalności obciążają najemcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Barlineckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Barlinku przy ul. Szpitalnej 4, pokój nr 3 tel. 0-95 78 41 030 – Helena Buczyńska (od poniedziałku do piątku, w godz. od 800 do 1400).


Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Opublikował: Szymon Kowalczyk
Publikacja dnia: 27.05.2019 08:23
Dokument oglądany razy: 344
Nie podlega Ustawie