bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na najem pom. magazynowego przy ul. Strzeleckiej 25 w Barlinku.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 BARLINECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O. O. W BARLINKU UL. SZPITALNA 4

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na najem pomieszczenia magazynowego o łącznej powierzchni użytkowej 33,06 m2 usytuowanego w budynku gospodarczym położonym przy ul. Strzeleckiej 25 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 752/1, obręb 2 miasta Barlinek, stanowiącej własność Gminy Barlinek.

Stawka wywoławcza za 1 m² powierzchni użytkowej pomieszczenia magazynowego wynosi - 6,48 zł/m2 netto miesięcznie
Do stawki doliczany będzie podatek VAT w wysokości 23%. Oprócz czynszu z tytułu najmu, najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości i innych obciążeń publiczno-prawnych z tytułu posiadania nieruchomości będącej przedmiotem najmu na rzecz Gminy Barlinek.

Przetarg odbędzie się w dniu 08 czerwca 2021r. o godz. 1100

w siedzibie Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Barlinku przy ul. Szpitalnej 4.

Warunkami przystąpienia do przetargu są:
 okazanie dowodu wniesienia wadium w ustalonym terminie,
 w przypadku osób fizycznych - okazanie dowodu tożsamości,
 w przypadku osób prawnych – okazanie aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, umowy stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu,
 oświadczenie uczestnika przetargu, że zapoznał się ze stanem technicznym lokalu,
 oświadczenie uczestnika przetargu, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

Wadium w wysokości 25,00 zł należy wpłacić przelewem na konto Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Barlinku nr 51 8355 0009 0000 0143 2000 0074 lub w gotówce do kasy Spółki przy ul. Szpitalnej 4 w Barlinku w terminie do dnia 07.06.2021 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet należnego czynszu z tytułu najmu nieruchomości.
Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu w przypadku gdy uczestnik, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy najmu.
Wadium wniesione przez uczestnika, który nie został wyłoniony w przetargu jako najemca zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu lub odwołaniu czy unieważnieniu przetargu.

Przetarg wygrywa ten, kto zaoferuje w drodze licytacji najwyższą stawkę miesięcznego czynszu najmu.

Magazyn przejmuje się w istniejącym stanie technicznym bez prawa ubiegania się o obniżenie stawki czynszu. Koszty remontu w celu przystosowania magazynu do rodzaju prowadzonej działalności obciążają najemcę, bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Barlineckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Barlinku przy ul. Szpitalnej 4, pokój nr 3 tel. 0-95 74 62 348 w. 30 – Bożena Stankiewicz (od poniedziałku do piątku, w godz. od 800 do 1400).

Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

Załączniki:

1. Ogłoszenie.

2. Szczegółowe warunki przetargu.

Opublikował: Szymon Kowalczyk
Publikacja dnia: 21.05.2021 14:22
Dokument oglądany razy: 68
Nie podlega Ustawie