bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego A, segment 3,4 i 5 w Barlinku przy ul. 11-go Listopada. Budynek A zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 2138 obr. 1 Barlinek. Pozwolenie na budowę nr 379/2009 z 15 września 2009r.

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 Barlinek: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego A, segment 3,4 i 5 w Barlinku przy ul. 11-go Listopada. Budynek A zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 2138 obr. 1 Barlinek. Pozwolenie na budowę nr 379/2009 z 15 września 2009r.
Numer ogłoszenia: 348414 - 2013; data zamieszczenia: 29.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. , ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7462348, faks 095 7462348.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.btbs.barlinek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Barlineckie TBS.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego A, segment 3,4 i 5 w Barlinku przy ul. 11-go Listopada. Budynek A zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 2138 obr. 1 Barlinek. Pozwolenie na budowę nr 379/2009 z 15 września 2009r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego A, segment 3,4 i 5 w Barlinku przy ul. 11-go Listopada. Zamówienie obejmuje wykonanie obiektu w technologii tradycyjnej - ściany murowane z pustaków ceramicznych, budynek 3-klatkowy, całkowicie podpiwniczony, w kondygnacji piwnic komórki lokatorskie, wózkownie, pomieszczenia na rowery, pomieszczenia techniczne. Zakres robót obejmuje wykonanie: komórek lokatorskich - 30 pomieszczenia na rowery - 3 wózkownie - 3 magazyn - 1 mieszkania 1 pokojowe - 1 mieszkania 2 pokojowe z wydzieloną kuchnią - 16 mieszkania 2 pokojowe z aneksem kuchennym - 8 mieszkania 3 pokojowe - 5 Zestawienie powierzchni: powierzchnia zabudowy całego budynku - 849,7 m2 powierzchnia zabudowy segmentów 3,4 i 5 - 496,5 m2 powierzchnia netto segmentów 3,4 i 5 - 1720,4 m2 powierzchnia użytkowa segmentów 3,4 i 5 (mieszkania) - 1465,9 m2 powierzchnia ruchu (klatki schodowe, korytarze) - 258,6 m2 powierzchnia pomieszczeń przynależnych (komórki lokatorskie) - 249,5 m2 powierzchnia usługowa (pomieszczenia techniczne, pomieszczenia pomocnicze) - 35,1 m2 powierzchnia całkowita segmentów 3,4 i 5 - 2466,7 m2 kubatura całego budynku - 11648,7 m3 kubatura segmentów 3,4 i 5 - 6693,8 m3.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.21.13.40-4, 45.21.12.41-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda wniesienia wadium. Kwota wadium wynosi : 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) 2.Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia wadium w walutach obcych. 3.Wadium może być wniesione w następujących formach: a)Pieniądzu; b)Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c)Gwarancjach bankowych; d)Gwarancjach ubezpieczeniowych; e)Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U z 2007r., Nr 42, poz.275). 4.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalna, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a)Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazania ich siedzib, b)Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c)Kwotę gwarancji, d)Termin ważności gwarancji, e)Zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 Ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni że wynika to z przyczyn nie lezących po jego stronie. f)Zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: -Odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub -Nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub -Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie tego Wykonawcy; 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Nr 51835500090000014320000074 z dopiskiem: Wadium - postępowanie Nr:10 z 2013r,
III.2) ZALICZKI
• przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy - Pzp. Zamawiający na podstawie złożonego oświadczenia, określi spełnia czy nie spełnia warunku Wykonawca
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należycie wykonał, min 2 roboty budowlane a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż 3 800.000 brutto PLN (dotyczy każdej wykazanej roboty budowlanej),zrealizowane w 100% polegającej na wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy budynków mieszkalnych związanych z realizacją budynków wielorodzinnych wraz z załączeniem dokumentów (referencje, protokoły końcowe odbioru robót, dokumentacja fotograficzna wykonanych robót) potwierdzających ich należyte wykonanie, zgodne z załączonym wykazem wykonanych robót oraz, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Z treści referencji bądź innych dokumentów potwierdzających wykonanie zakresu musi wynikać, że roboty budowlane dotyczą zakresu przedmiotu zamówienia.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy - Pzp
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami uczestniczącymi w wykonywaniu zamówienia. Kierownika budowy . Osobę mogącą wykonywać , zgodnie z ustawą Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń obejmujące kierowanie budową (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), która posiada doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy co najmniej dwóch budowach/ rozbudowach/ przebudowach budynków wielorodzinnych każda. Kierownika robót branży elektrycznej. Osobę mogącą wykonywać , zgodnie z ustawą Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej bez ograniczeń obejmujące kierowanie budową (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), która posiada doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika robót co najmniej dwóch budowach/ rozbudowach/ przebudowach budynków wielorodzinnych bądź obiektów użyteczności publicznej każda. Kierownika robót branży sanitarnej. Osobę mogącą wykonywać , zgodnie z ustawą Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie obejmujące kierowanie robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej bez ograniczeń obejmujące kierowanie budową (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), która posiada doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika robót co najmniej dwóch budowach/ rozbudowach/ przebudowach budynków wielorodzinnych bądź obiektów użyteczności publicznej każda.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o o Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli, Wykonawca wykaże : o Wykonawca przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych, Śródków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert posiada środki na kwotę co najmniej 3.000.000 PLN o Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia 3.500.000 PLN. o Wykonawca wykaże sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiadał w ostatnim roku obrotowym, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres wskaźnik bieżącej płynności finansowej CR (current ratio ) większy bądź równy 1,1 liczony jako: wskaźnik bieżącej płynności finansowej CR = (aktywa obrotowe) (zobowiązania krótkoterminowe). Celem potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy muszą przedłożyć bilans jako część sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami rachunkowości - również opinią o badanej tej części sprawozdania, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego - innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie wskazanych powyżej dokumentów, metodą spełnia, nie spełnia. o Sprawozdanie finansowe Bilans jako część sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami rachunkowości - również opinią o badanej tej części sprawozdania, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego - innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. Jeżeli w dokumencie będą podane wartości w walucie innej niż PLN, będą one przeliczone na PLN (w celu oceny spełniania warunku ekonomicznego) według kursu średniego NBP danej waluty z dnia bilansowego. Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku. o Wartość średnia za trzy lata musi określać przychód dla wykonawcy w wysokości 1 500 000 złotych.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
• sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu
Doświadczenie 100%
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 Ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków: 1) Zmiana w zakresie ceny przedmiotu zamówienia, jeśli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa w szczególności zmiany stawek podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie kwota netto, natomiast kwota brutto pozostanie bez zmian; 2) Zmiany terminu i sposobu realizacji umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności wynikających z siły wyższej (np. powodzie, huragany, gwałtowne burze, minusowe temperatury uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych, itp. warunków pogodowych ), uniemożliwiających realizację robót. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budy, 3) Potrzeby opóźnienia rozpoczęcia lub wstrzymania wykonywania robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na żądanie Zamawiającego; 4) Konieczność zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane dokumentacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót. 5) Zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy; 6) Wszystkich zamian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiającego; 7) Zmiana stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli tak zamiana leży w interesie publicznym; 8) Zmiana przedmiotu umowy w zakresie parametrów technicznych przedmiotu zamówienia jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą obu stron umowy. Zmiana ta nie może powodować pogorszenia parametrów technicznych dostarczanego przedmiotu zamówienia. 9) Zmiana Personelu Wykonawcy lub zamawiającego; 10) W wypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli taka zamiana leży w interesie publicznym
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.btbs.barlinek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: BTBS Sp. z o.o., ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2013 godzina 10:00, miejsce: BTBS Sp. z o.o., ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek, sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2. Zmiana treści ogłoszenia I

3. Zmiana treści ogłoszenia II

4. Zmiana treści ogłoszenia III

5. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - po zmianach

6. Odpowiedź na zapytanie dotyczące przetargu

Rozstrzygnięcie I etapu przetargu: pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: pobierz

Opublikował: Szymon Kowalczyk
Publikacja dnia: 29.08.2013 09:32
Dokument oglądany razy: 1737
Podlega Ustawie