bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg na dzierżawę części nieruchomości gruntowej zabudowanej murowanym pomieszczeniem garażowym przy ul. Al. 1-go Maja 2

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Barlinku ul. Szpitalna 4, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Barlinek, jako zarządca zasobu Gminy Barlinek

                                                                              ogłasza

p r z e t a r g  u s t n y  n i e o g r a n i c z o n y

na

dzierżawę części nieruchomości gruntowej zabudowanej murowanym pomieszczeniem garażowym przy ul. Al. 1-go Maja 2
(działka nr 608/4 obręb 2 miasta Barlinek)
na garażowanie samochodu osobowego


Powierzchnia garażu 16,24 m2
Wadium 20,00 zł
Stawka wywoławcza 5,62 zł/m2 + 23%VAT
Okres dzierżawy czas nieoznaczony

Przetarg odbędzie się w dniu 24.01.2014r. o godz. 11.00 w siedzibie BTBS Spółka z o.o. w Barlinku ul. Szpitalna 4, pokój nr 9.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłacenie wadium w terminie do dnia 23.01.2014r. do godz. 14.00 w gotówce do kasy Spółki lub przelewem na konto GBS Barlinek nr 51 8355 0009 0000 0143 2000 0074,
- złożenie do dnia 23.01.2014r. do godz. 14.00 w siedzibie Spółki pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz ze stanem technicznym pomieszczenia garażowego.

Wadium wpłacone na przetarg:
- przepada na rzecz organizatora przetargu, jeśli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy,
-zostaje zaliczone uczestnikowi, który wygrał przetarg, na poczet przyszłych opłat z tytułu dzierżawy,
- zostaje niezwłocznie zwrócone uczestnikowi przetargu, który nie wygrał przetargu oraz w przypadku zamknięcia, odwołaniu czy unieważnieniu przetargu.

Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu i warunków przetargu można uzyskać w Barlineckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Barlinku przy ul. Szpitalnej 4, pokój nr 9 tel. 0-95 74 62 348 wew. 24 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZENIA GARAŻOWEGO PRZY ul. Al. 1-go Maja 2 w BARLINKU


1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej murowanym pomieszczeniem garażowym, oznaczona w ewidencji gruntów działką nr 608/4 o pow. 16,24 m2 (obręb 2 miasta Barlinka) z przeznaczeniem na garażowanie samochodu osobowego.

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłacenie wadium w terminie do dnia 23.01.2014r. do godz. 14.00 w gotówce do kasy Spółki lub przelewem na konto GBS Barlinek nr 51 8355 0009 0000 0143 2000 0074,
- złożenie do dnia 23.01.2014r. do godz. 14.00 w siedzibie Spółki pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz ze stanem technicznym pomieszczenia garażowego.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 24.01.2014r. o godz. 11.00 w siedzibie BTBS Spółka z o.o. w Barlinku ul. Szpitalna 4, pokój nr 9.

4. Wysokość stawki wywoławczej wynosi 5,62 zł/m2 powierzchni garażu miesięcznie. Do stawki doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %. Czynsz dzierżawny płatny będzie z góry w terminie do 15 każdego miesiąca.

5. Przebicie stawki ustala się na 0,10 zł/m2, w drodze ustnej licytacji między uczestnikami przetargu.

6. Uczestnik przetargu, który wygra przetarg jest zobowiązany do podpisania stosownej umowy dzierżawy w terminie 14 dni od dnia zakończenia i zamknięcia przetargu, na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy dzierżawy.

7. Przetarg jest ważny i może się odbyć, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik, zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego.

8. Wadium wpłacone na przetarg:
- przepada na rzecz organizatora przetargu, jeśli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy,
-zostaje zaliczone uczestnikowi, który wygrał przetarg, na poczet przyszłych opłat z tytułu dzierżawy,
- zostaje niezwłocznie zwrócone uczestnikowi przetargu, który nie wygrał przetargu oraz w przypadku zamknięcia, odwołaniu czy unieważnieniu przetargu.

9. Przetarg przeprowadzony zostanie przez Komisję przetargową powołaną zarządzeniem Prezes Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.

10. Komisja przetargowa działać będzie zgodnie z regulaminem przeprowadzania przetargów stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 4/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek z dnia 11 stycznia 2006r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących majątek Gminy Barlinek na okres 3 lat oraz w oparciu o Zarządzenie Nr 9/2008 Burmistrza Barlinka z dnia 22 stycznia 2008r. zmieniające powyższe Zarządzenie nr 4/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek z dnia 11 stycznia 2006r.

Opublikował: Szymon Kowalczyk
Publikacja dnia: 09.01.2014 08:32
Dokument oglądany razy: 932
Nie podlega Ustawie