bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetarg na dzierżawę części nieruchomości gruntowej zabudowanej murowanym pomieszczeniem garażowym przy ul. Al. 1-go Maja 20

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Barlinku ul. Szpitalna 4, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Barlinek, jako zarządca zasobu Gminy Barlinek

ogłasza

p r z e t a r g    p i s e m n y  o g r a n i c z o n y
dla mieszkańców budynku Al. 1-go Maja 20
na

dzierżawę części nieruchomości gruntowej zabudowanej murowanym pomieszczeniem garażowym przy ul. Al. 1-go Maja 20
(działka nr 44/2 obręb 2 miasta Barlinek)
na garażowanie samochodu osobowego


Powierzchnia garażu 16,60 m2
Wadium 20,00 zł
Stawka wywoławcza 5,62 zł/m2 + 23%VAT
Okres dzierżawy czas nieoznaczony

Przetarg odbędzie się w dniu 24.01.2014r. o godz. 12.00 w siedzibie BTBS Spółka z o.o. w Barlinku ul. Szpitalna 4, pokój nr 9.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- złożenie pisemnej oferty i wpłacenie wadium w terminie do dnia 23.01.2014r. do godz. 14.00 w gotówce do kasy Spółki lub przelewem na konto GBS Barlinek nr 51 8355 0009 0000 0143 2000 0074,
- złożenie do dnia 23.01.2014r. do godz. 14.00 w siedzibie Spółki pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz ze stanem technicznym pomieszczenia garażowego.

Wadium wpłacone na przetarg:
- przepada na rzecz organizatora przetargu, jeśli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy,
-zostaje zaliczone uczestnikowi, który wygrał przetarg, na poczet przyszłych opłat z tytułu dzierżawy,
- zostaje niezwłocznie zwrócone uczestnikowi przetargu, który nie wygrał przetargu oraz w przypadku zamknięcia, odwołaniu czy unieważnieniu przetargu.

Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu i warunków przetargu można uzyskać w Barlineckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Barlinku przy ul. Szpitalnej 4, pokój nr 9 tel. 0-95 74 62 348 wew. 24 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ POMIESZCZENIA GARAŻOWEGO PRZY ul. Al. 1-go Maja 20 w BARLINKU


1.Przedmiotem przetargu jest dzierżawa części nieruchomości gruntowej zabudowanej murowanym pomieszczeniem garażowym, oznaczona w ewidencji gruntów działką nr 44/2 o pow. 16,60 m2 (obręb 2 miasta Barlinka) z przeznaczeniem na garażowanie samochodu osobowego.

2.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- złożenie oferty i wpłacenie wadium w terminie do dnia 23.01.2014r. do godz. 14.00 w gotówce do kasy Spółki lub przelewem na konto GBS Barlinek nr 51 8355 0009 0000 0143 2000 0074,
- złożenie do dnia 23.01.2014r. do godz. 14.00 w siedzibie Spółki pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz ze stanem technicznym pomieszczenia garażowego.

3.Oferta powinna zawierać:
- imię, nazwisko i adres oferenta,
- adres oraz lokalizacje garażu o który ubiega się oferent,
- oferowaną wysokość stawki czynszu za 1m2 powierzchni,
- datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym garażu oraz szczegółowymi warunkami przetargu,
- dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.

4.Do oferty należy dołączyć dowód wpłacenia wadium.

5.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2014r. o godz. 12.00 w siedzibie BTBS Spółka z o.o. w Barlinku ul. Szpitalna 4, pokój nr 9, w obecności oferentów, którzy zechcą przybyć w dniu i czasie określonym w pkt. 5.

6.Wysokość stawki wywoławczej wynosi 5,62 zł/m2 powierzchni garażu miesięcznie. Do stawki doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %. Czynsz dzierżawny płatny będzie z góry w terminie do 15 każdego miesiąca.

7.Przebicie stawki ustala się na 0,10 zł/m2.

8.Uczestnik przetargu, który wygra przetarg jest zobowiązany do podpisania stosownej umowy dzierżawy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez oferenta zawiadomienia o wygraniu przetargu i od dnia zakończenia i zamknięcia przetargu, na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy dzierżawy.

9.Przetarg jest ważny i może się odbyć,
- bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego,
- chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca wymogi określone w ogłoszeniu i warunkach przetargu.

10.W przypadku ustalenia, że kilku oferentów złożyło równorzędne oferty, przetarg będzie można kontynuować w formie przetargu ustnego. Wybrany zostanie oferent, który zaoferuje najwyższą stawkę czynszową w drodze licytacji ustnej.

11.Wadium wpłacone na przetarg:
- przepada na rzecz organizatora przetargu, jeśli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy,
-zostaje zaliczone uczestnikowi, który wygrał przetarg, na poczet przyszłych opłat z tytułu dzierżawy,
- zostaje niezwłocznie zwrócone uczestnikowi przetargu, który nie wygrał przetargu oraz w przypadku zamknięcia, odwołaniu czy unieważnieniu przetargu.


12.Przetarg przeprowadzony zostanie przez Komisję przetargową powołaną zarządzeniem Prezes Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.

13. Komisja przetargowa działać będzie zgodnie z regulaminem przeprowadzania przetargów stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 4/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek z dnia 11 stycznia 2006r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących majątek Gminy Barlinek na okres 3 lat oraz w oparciu o Zarządzenie Nr 9/2008 Burmistrza Barlinka z dnia 22 stycznia 2008r. zmieniające powyższe Zarządzenie nr 4/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek z dnia 11 stycznia 2006r.

Opublikował: Szymon Kowalczyk
Publikacja dnia: 09.01.2014 08:34
Dokument oglądany razy: 852
Nie podlega Ustawie