bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

WYKONANIE REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 41 W BARLINKU.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBEJMUJĄCY, DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH, DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA, IZOLACJĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ ŚCIAN PODZIEMIA I REMONT INSTALACJI GAZOWEJ PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 41 W BARLINKU.

I. Zamawiający
Wspólnota Mieszkaniowa Niepodległości 41 w Barlinku zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania:
Remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego obejmujący, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu poddasza, izolację przeciwwilgociową ścian podziemia i remont instalacji gazowej przy ul. niepodległości 41 w Barlinku.
Zapytanie ofertowe nie podległa przepisom ustawy z dnia 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych / Dz.U.Nr. 76, poz. 344 z późn. zm./
Zadanie wykonywane jest w ramach „Przedsięwzięcia remontowego realizowanego w trybie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów”.

II. Informacje o przedmiocie zadania.
„Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Barlinku przy ul. Niepodległości 41” wg przedstawionego poniżej głównego zakresu robót:

1.1. WYMAGANIA MATERIAŁOWE STAWIANE PRZEZ INWESTORA.
TYNK SILIKONOWY - BARWIONY
• Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu >0.1 N
• Systemowa siatka zbrojąca > 145g/m2.
• Gęstość objętościowa podkładu gruntującego 1.5 g/cm2
• Gęstość objętościowa tynku silikonowego 1.9 g/cm2.
• Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u=37.
• Odporność na uderzenia >5J.
• Przyczepność między warstwami >0.1 MPa.
• Wodochłonność g/m2 po 24h < 1000.
• Opór dyfuzyjny dla warstwy wierzchniej <2.
• Klasyfikacja ogniowa-nie rozprzestrzeniająca ognia.
• Odporność na erozję biologiczną.
• Dopuszcza się w wykonawstwie wszystkie rozwiązania systemowe spełniające powyższe warunki.

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA TYNKU MINERALNEGO MALOWANEGO FARBĄ SILIKONOWĄ
• Przyczepność zaprawy klejącej do styropianu > 0.1 N.
• Systemowa siatka zbrojąca > 145 g/m2.
• Gęstość objętościowa podkładu gruntującego 1.5 g/cm2.
• Tynk mineralny o odporności na występowanie rys skurczowych-brak rys skurczowych w warstwie, co najmniej gr. 5mm.
• Odporność na uderzenia >2J.
• Przyczepność między warstwami >0.1 MPa.
• Wodochłonność g/m2 po 24 h<1000.
• Opór dyfuzyjny dla warstwy wierzchniej <2.
• Farba silikonowa z dodatkiem przeciwgrzybicznym.
• Klasyfikacja ogniowa – nierozprzestrzeniająca ognia.


1.2. ZAKRES PLANOWANYCH ROBÓT.
1.7. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE.

• Wykonanie rusztowań ramowych przyścienne do 16 m
• Wykonanie osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
• Wykonanie instalacji odgromowej rusztowań zewnętrznych przyściennych
• Wykonanie daszków ochronnych wolno stojących o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokrytych płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad wejściem do budynku
• Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo- wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
• Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej - dotyczy ościeży
• Wywiezienie i utylizacja gruzu

1.8. DOCIEPLENIE ŚCIANY FRONTOWEJ BUDYNKU WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

• Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dotyczy powiększenia otworu okiennego sklepu
• Zerwanie płytek na stopniach wejściowych do sklepu
• Rozbiórka betonowych¬¬ schodów wejściowych do sklepu
• Wykonanie osłony stolarki okiennej i drzwiowej PCV folią polietylenową
• Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
• Odbicie tynków z zaprawy wapiennej - ościeża stolarki okiennej i drzwiowej znajdującej się w ścianie frontowej budynku.
• Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
• Skucie istniejących gzymsów
• Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian i ościeży okiennych.
• Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
• Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome - ościeża otworów.
• Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi poliuretanowym gr. 8 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic lub równoważnej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie.
• Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian
• Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic lub równoważnej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie-ościeża
• Wykonanie obróbki przy szer. w rozw. do 25cm - z blachy alucynkowej na dolnym uskokiem cokołu
• Montaż profili elewacyjnych
• Montaż bazy pilastra
• Montaż głowicy pilastra
• Wykonanie wielowarstwowego systemu ociepleń ścian "STO" lub równoważnym - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręcznie)
• Wykonanie spadków pod parapety
• Montaż podokienników kpl. z blachy alucynkowej
• Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi kolorowymi powierzchni zewnętrznych - ścian i ościeży.
• Renowacja stolarki drzwiowej frontowej.
• Wykonanie schodów żelbetowych - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu
• Wykonanie okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm
• Licowanie płytkami klinkierowymi ścian - płytka elewacyjna strukturalna

1.9. REMONT ŚCIANY FRONTOWEJ – COKÓŁ I PONIŻEJ COKOŁU BUYDNKU

• Wykonanie rozbiórki nawierzchni chodnika z kostki betonowej "POLBRUK"
• Wykonanie wykopów wąsko przestrzennych, nieumocnionych - dotyczy docieplenia ścian piwnicznych.
• Wykonanie odgrzybiania powierzchni ścian łatwo dostępnych przy użyciu szczotek stalowych
• Wykonanie tynków zwykłych kat. I wykonywanych ręcznie
• Wykonanie wielowarstwowych systemów ociepleń ścian "STO" lub równorzędne - przyklejenie płyt styropianowych poliuretanowych o grub. 5 cm (roboty wykonywane ręczne - dotyczy ściany frontowej budynku nad i pod ziemią)
• Wykonanie wielowarstwowych systemów ociepleń ścian "STO" lub równorzędne - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)
• Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powłokowej bitumicznej pionowej – wykonywanie na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
• Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powłokowej bitumicznej pionowej – wykonywanie na zimno z emulsji asfalt.- druga i następna warstwa
• Wykonanie ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi poliuretanowymi gr. 2 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic lub równoważnej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane ręcznie-ościeża okienek piwnicznych.
• Wykonanie spadków pod parapety – dotyczy okienek piwnicznych
• Wykucie z muru ościeżnic drewnianych – dotyczy okienek piwnicznych
• Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia
• Montaż podokienników kpl. z blachy alucynk
• Montaż kompletnych naświetli piwnicznych (studzienek) z PCV przy okienkach piwnicznych - ściana frontowa.
• Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi i ubiciem warstwami
• Wywóz ziemi i gliny samochodami samowyładowczymi
• Wykonanie podsypki cem-piaskowej z zagęszczeniem mechanicznym
• Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej

1.10. ROBOTY MURARSKO - TYNKARSKIE I MALARSKIE

• Wykonanie podwyższenia ogniomurków budynku - podwórze
• Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawą cementową na ścianach i słupach prostokątnych na podłodze z cegły i pustaków
• Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wapiennej na ościeżach
• Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi kolorowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich - dotyczy ogniomurów od strony wewnętrznej - dachu.

1.11. STRYCH I DACH BUDYNKU

• Nadbicie belek stropowych strychu deskami impregnowanymi bez rozbiórki istniejącej podłogi z desek
• Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho
• Wykonanie izolacji z folii na dociepleniu z wełny przed ułożeniem podłogi z płyt OSB
• Wykonanie na strychu podłogi z płyt OSB
• Zamaskowanie otworów powstałych po nadbiciu belek stropowych strychu od strony wejścia na strych

1.12. ROBOTY DEARSKIE DOCIEPLENIOWE

• Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadających się do użytku
• Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku - podokiennik
• Montaż rur spustowych okrągłych z blachy ocynkowanej
• Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych na wierzchu konstrukcji na zaprawie
• Mocowanie płyt styropianowych przy użyciu łączników mechanicznych do podłoża dachu
• Wykonanie skosów z betonu
• Wykonanie obróbki z blachy ocynkowanej - dotyczy opasek mocujących obróbki kominów z papy termozgrzewalnej, pasa nadrynnowego i obróbek zabezpieczających poziomo wnęk docieplenia budynku.
• Wykonanie obróbki z blachy ocynkowanej /dotyczy obróbek ogniomurków, styków powierzchni dachów ze ścianami budynku, boków daszków i obróbki gzymsu/
• Montaż rynien dachowych półokrągłe z blachy ocynkowanej.
• Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej - zbiorniczki przy rynnach
• Pokrycie dachów papą zgrzewalną - papą podkładową SBS
• Pokrycie dachów papą zgrzewalną - papą nawierzchniową SBS
• Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - dotyczy kominów

1.13. ROBOTY DOCIEPLENIOWE I TOWARZYSZĄCE – DOTYCZY ŚCIAN OD PODWÓRZA

• Wykonanie osłony okien z folii polietylenowej
• Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie ścian i ościeży okiennych
• Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
• Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome – dotyczy ościeża otworów
• Wykonanie ocieplenia ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic lub równoważnej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
• Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian
• Wykonanie ocieplenia ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic lub równoważnej wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -ościeża
• Wykonanie wielowarstwowego systemu ociepleń ścian "STO" lub równoważnym - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
• Wykonanie spadków pod parapety
• Montaż podokienników kpl. z blachy alucynk
• Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi kolorowymi powierzchni zewnętrznych - ścian i ościeży

1.14. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA, MONTAŻ DASZKA

• Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - okienka piwniczne.
• Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - stolarka okienna klatki schodowej i drzwi wejściowe do piwnic.
• Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - drzwi wejściowe do budynku od strony podwórza.
• Wykucie z muru stolarki okiennej PCV ( dotyczy stolarki okiennej sklepu)
• Wykucie z muru podokienników drewnianych
• Wykucie z muru podokienników stalowych
• Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia
• Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką
• Montaż okna PCV z obróbką obsadzenia
• Montaż drzwi jednoskrzydłowych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną z samozamykaczem
• Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych w ścianach z cegieł - dotyczy podokiennika stolarki okiennej klatki schodowej
• Montaż daszku łukowego poliwęglanu komorowego przejrzystego oraz ściankami bocznymi konstrukcja aluminiowa z profilu o kolorze RAL 9006 nad drzwiami wejściowymi do budynku

1.8.1. UWAGI KOŃCOWE!!!:

• Dopuszcza się stosowanie wszystkich rozwiązań systemowych pod warunkiem spełnienia wymogów stawianym przez Inwestora materiałom.

REMONT INSTALACJI GAZOWEJ od przyłącza do podejść przed licznikami gazowymi na klatkach schodowych.
Uwaga: Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały wbudowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymogom określonym w Art. 10 Ustawy – Prawo Budowlane, oraz w niniejszej specyfikacji technicznej.
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować inspektora nadzoru inwestorskiego o terminach przewidywanego użycia (wbudowania) podstawowych materiałów do wykonania robót, przedstawić aprobaty techniczne lub certyfikaty zgodności dla tych materiałów, oraz gwarancję producenta na okres wymagany przez Zamawiającego, wskazującą na wbudowywany materiał i miejsce jego wbudowania.
Materiały nieodpowiadające wymaganiom:
Dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy materiały, które nie uzyskają aprobaty inspektora nadzoru inwestorskiego, winny być niezwłocznie usunięte z terenu budowy. Nie przewiduje się wariantowego stosowania materiałów. Zaproponowany przez Wykonawcę w złożonej przez niego ofercie system docieplenia, nie może być w trakcie realizacji robót zmieniony.
Wykonawca wykona wymagane zabezpieczenie: wygrodzenia, daszki zabezpieczające i oznakowania terenu robót oraz poniesie stosowne opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Zabezpieczenia muszą być odebrane przed rozpoczęciem robót w formie protokołu odbioru i fotografii przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Wspólnoty Mieszkaniowej.
2. Przedmiar robót załączono do niniejszego zapytania.
3. Termin realizacja zamówienia - 15.11.2014 r.
III. Warunki dokonywania rozliczeń.
1. Zamawiający dopuszcza zapłatę do 60% wartości wynagrodzenia, zgodnie z warunkami odbiorów częściowych.
2. Płatności częściowe będą realizowane po dokonaniu odbiorów częściowych potwierdzonych protokołami odbiorów częściowych, na podstawie których Wykonawca wystawi faktury częściowe.
3. Strony ustalają, iż na fakturze VAT, będącej podstawą zapłaty wynagrodzenia Wykonawca szczegółowo określi zakres wykonanych robót, objętych tą fakturą VAT – zgodnie z wymogami Zamawiającego.
4. Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zrealizowaniu całego przedmiotu niniejszej umowy, dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z umową oraz po dokonaniu odbioru końcowego robót.
5. Wykonawca wystawi fakturę końcową po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego „bez zastrzeżeń” oraz przekazaniu do użytkowania przedmiotu zamówienia.
6. Płatności będą regulowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania. W razie realizacji zadania przy pomocy podwykonawców płatność każdej z faktur VAT bezwzględnie uzależniona jest od doręczenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia podwykonawcy, iż został on zaspokojony w całości z tytułu zrealizowania robót objętych zafakturowanym zakresem.
7. Wymagana gwarancja na wykonane roboty wynosi 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót.

IV. W zapytaniu o cenę mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
1. Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2. Zapewnią wykonanie robót o parametrach zgodnych z określonymi w zapytaniu ofertowym, projektami budowlanymi i audytem energetycznym
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także zatrudniają pracowników niezbędnych do wykonania zadania,(robotnicy, branżowi kierownicy robót, sprzęt)
4. złożą aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. złożą aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6. Złożą opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, przy sumie ubezpieczenia nie niższej niż 100 000 złotych (wraz z dowodem opłacenia polisy);
7. Złożą ofertę na oryginalnym druku załączonym do niniejszej specyfikacji, załączając kosztorys ofertowy zgodnie z kosztorysem ślepym i projektami po dokonaniu oględzin i koniecznych pomiarów,

V. W niniejszym zamówieniu oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
1. Proponowana cena – ofertą najkorzystniejszą jest oferta proponująca najniższą cenę, jednak ostateczną decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty podejmie Wspólnota Mieszkaniowa.
VI. Opakowanie i znakowanie ofert.
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia oferty – na kopercie nie powinno być oznaczenia nazwy firmy Oferenta.
2. Do składanej oferty należy załączyć dokumenty wyszczególnione w pkt. VII zapytania.
3. Ofertę złożoną do zamawiającego za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej, należy złożyć w dwóch kopertach:
• Koperta zewnętrzna - Należy opakować zgodnie z wymogami firmy przesyłkowej i zaadresować:
Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek/Wspólnota Mieszkaniowa Niepodległości 41.

• Koperta wewnętrzna - powinna być zaadresowana następująco:
OFERTA NA WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 41 w Barlinku.
UWAGA:
NIE OTWIERAĆ przed 10 lipca 2014 przed godziną 10:00

VII. Termin i miejsce składania, otwarcia ofert.
Oferty należy składać w sekretariacie Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek osobiście lub za pośrednictwem poczty (kuriera) nie później niż do dnia 10 lipca 2014, do godz. 9:30 (decyduje godzina doręczenia przesyłki).

VIII. Wymagane dokumenty.
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez oferenta.
2. Kosztorys ofertowy na wykonanie zadania zawierający cenę netto i brutto oraz należny podatek VAT (kosztorys ślepy dostępny w formie papierowej po kontakcie telefonicznym na numery telefonów wymienione w p IX, p. pkt. 4, natomiast w formie elektronicznej w załączeniu do zapytania).

IX. Uwagi końcowe.
1. Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację danego zadania.
2. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej i koniecznych oględzin i pomiarów sprawdzających.
3. Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami
•mgr inż. Edward Hołowczak – przedstawiciel zarządcy Wspólnoty

4. Kontakt:
•telefon 95-746-23-48 wew. 38 lub tel. kom. nr 607-606-058
•fax 95-746-23-48

Osoby wymienione w pkt. 3 udzielają informacji od poniedziałku do piątku w godz. od 7 00 do 15 00.

X. Termin związania z ofertą.

Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienie od zlecenia zamówienia bez podania przyczyny, ponadto zamawiający nie przewiduje zwrotu wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem i złożeniem oferty.


Załączniki:

Wzór karty gwarancyjnej
Załącznik nr1 – druk oferty
Załącznik nr2 – oświadczenie oferenta
Załącznik nr3 – wykaz robót tożsamych wykonanych przez ostatnie dwa lata
Załącznik nr4– wykaz sprzętu i narzędzi
Załącznik nr5 – oświadczenie oferenta odnośnie zastosowania systemu docieplenia
Załącznik nr6– projekt umowy
Załącznik nr7a – projekt architektoniczno-budowlany
Załącznik nr7b – projekt architektoniczno-budowlany
Załącznik nr8– przedmiar robót ogólnobudowlanych, dociepleniowych i dekarskich

Opublikował: Szymon Kowalczyk
Publikacja dnia: 26.06.2014 13:03
Dokument oglądany razy: 1477
Nie podlega Ustawie