bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w zasobach administrowanych przez BTBS Sp. z o.o. w Barlinku

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
z siedzibą przy ul. Szpitalnej 4 w Barlinku
ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w zasobach administrowanych przez BTBS Sp. z o.o. w Barlinku
(CPV – 50.70.00.00-2)

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 u Pzp.
Termin realizacji zamówienia : 12 m-cy


Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia do dnia 17-12-2014 r. do godz. 9:00
Przedmiot zamówienia obejmuje drobne naprawy bieżące i konserwacje sanitarne (wg stawek do kosztorysowania) wyszczególnione w zakresie prac, ujętym w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik do umowy.
W kalkulacji należy uwzględnić koszt dojazdu oraz transportu materiałów w miejsce przeznaczenia.
Świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia będzie następować w:
1) budynkach należących w 100 % do gminy i lokalach mieszkalnych i użytkowych w tych budynkach,
2) lokalach mieszkalnych i użytkowych gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
3) budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność
4) gminnych budynkach gospodarczych,
5) innych nieruchomościach.
Uwaga !
Ilość prac do wykonania będzie określana na podstawie zgłoszeń i stwierdzonych potrzeb. Kosztorys usług określa szacunkowo ilość robót do ewentualnego wykonania. Rozliczenie prac następować będzie na podstawie kosztorysów zamiennych sporządzonych na podstawie stawek oraz cen materiałów podanych w ofercie.
W przypadku materiałów, który nie zostanie uwzględniony w dokumentach przetargowych, zastosowanie będą miały średnie ceny materiałów (bez Kz) wydawnictwa „SEKOCENBUD” z poprzedniego kwartału. W przypadku braku cen na materiały i sprzęt w powyższej publikacji, będzie uznawana cena na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez Wykonawcę, jednak nie wyższa niż średnie ceny rynkowe.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany będzie również:
• pełnić dyżury w godzinach popołudniowych i nocnych oraz dyżury w święta i dni wolne od pracy,
• bezzwłocznie reagować na awarie zgłaszane w ramach dyżuru pogotowia sanitarnego na wskazany numer telefonu obejmujący zabezpieczenie awarii najdalej do jednej godziny od przyjęcia zgłoszenia, a następnie jej usunięcie w ciągu 12 godzin.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232).co oznacza, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :
1) braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; tj.:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składanie ofert min. 1 usługi polegającej na wykonywaniu robót sanitarnych, z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda wykazania dysponowania min. 1 osobą do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacyjnym – świadectwo kwalifikacyjne „E”.
Uwaga! Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394).
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunków.

W celu potwierdzenia, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., wykonawca składa na formularzu ofertowym stosowne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) wypełniony i podpisany formularz oferty /zał. nr 1/ wraz z oświadczeniem, o :
• zdolności do wykonania zamówienia na podstawie art. 22 ust. 1 u Pzp, tym samym spełnieniu warunków określonych w siwz,
• braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust.2 pkt 1 u Pzp,
oraz że:
• zapoznaniu się z treścią załączonego wzoru umowy i jej akceptacji bez zastrzeżeń oraz zobowiązania się w przypadku wyboru, do jej zawarcia w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego,
2) oryginał pełnomocnictwa osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
3) kosztorys ofertowy sporządzony w kalkulacji szczegółowej wg załączonych do niniejszej siwz kosztorysów wraz ze zbiorczym zestawieniem cen materiałów (zaleca się alfabetyczną formę zestawienia celem ułatwienia pracy Zamawiającemu)
4) oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (zał. nr 3 do SIWZ- w imieniu wykonawcy).

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Pzp Wykonawca składa następujące dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (zał. nr 4 do SIWZ- w imieniu wykonawcy)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 u Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt. 8.1. 1) tiret 2 niniejszej siwz.
3) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. 2
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane należycie - (zał. nr 2 do
2) wykaz osób uwzględniający dysponowanie min. 1 osobą do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji – świadectwo kwalifikacyjne „E”-( zał. nr 5 do SIWZ)


Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa wyżej, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje:
- zawarcia umowy ramowej,
- aukcji elektronicznej,
- wadium,
- zamówień uzupełniających
- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
- rozliczeń w walutach obcych.

Informacja na temat wadium: nie dotyczy
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Zamawiający przewiduje:
1. Możliwość zmian istotnych w treści umowy o udzielenie niniejszego zamówienia wyłącznie w przypadku zmiany osób wymienionych w § 6 umowy.
2. Dopuszczalne będą zmiany nieistotne, uznane za tożsame , tzn. takie, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynie na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub wynik postępowania( np. ustawowej zmiany stawki podatku VAT).
3. Zmiany w treści umowy będą dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu.

Specyfikacja istotnych warunków została zamieszczona na stronie internetowej www.btbs.barlinek.pl. SIWZ można odebrać osobiście w BTBS Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4, pok. 8 .

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:
- Cena (C) - 100 % Kryterium będzie wyliczane wg wzoru:

cena min.
C = -------------------- x 10pkt. X100 %
cena badanej oferty

Opis sposobu obliczenia ceny
Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Kosztorys ofertowy winien być sporządzony w kalkulacji szczegółowej wg załączonych do niniejszej siwz kosztorysów wraz ze zbiorczym zestawieniem cen i materiałów (zaleca się alfabetyczną formę zestawienia celem ułatwienia pracy Zamawiającemu). Cenę za wykonanie zamówienia należy podać w polskich złotych.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17-12-2014 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: Edward Hołowczak oraz Szymon Kowalczyk


Barlinek dnia 01-12-2014r.


Załączniki:

1. SIWZ

2. zał. nr 1

3. zał. nr 2

4. zał. nr 3

5. zał. nr 4

6. zał. nr 5

7. zał. nr 6

8. Przedmiar mieszkalne

9. Przedmiar niemieszkalne

Opublikował: Szymon Kowalczyk
Publikacja dnia: 03.12.2014 07:24
Dokument oglądany razy: 1135
Nie podlega Ustawie