bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

P r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y na dzierżawę części nieruchomości gruntowej zabudowanej murowanym pomieszczeniem garażowym, zlokalizowanym przy ul. Gorzowskiej w ciągu murowanych pomieszczeń garażowych

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Barlinku ul. Szpitalna 4, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Barlinek, jako zarządca zasobu Gminy Barlinek
ogłasza

p r z e t a r g u s t n y n i e o g r a n i c z o n y
na

dzierżawę części nieruchomości gruntowej zabudowanej murowanym pomieszczeniem garażowym, zlokalizowanym przy ul. Gorzowskiej w ciągu murowanych pomieszczeń garażowych (działka nr 415/6 i 803/6 obręb 2 miasta Barlinek)
na garażowanie samochodu osobowego.
Lokalizacja garażu na załączonej mapie.

Powierzchnia użytkowa garażu 16,00 m2
Wadium na garaż 30,00 zł
Stawka wywoławcza 5,90 zł/m2 + 23%VAT
Okres dzierżawy czas nieoznaczony

Przetarg odbędzie się w dniu 10.11.2015r. o godz. 10.00 w siedzibie BTBS Spółka z o.o. w Barlinku ul. Szpitalna 4, pokój nr 9.

Oprócz czynszu z tytułu dzierżawy pomieszczenia garażowego, dzierżawca zobowiązany będzie do ponoszenia należnego podatku od nieruchomości.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłacenie wadium w terminie do dnia 09.11.2015r. do godz. 14.00 w gotówce do kasy Spółki lub przelewem na konto GBS Barlinek nr 51 8355 0009 0000 0143 2000 0074,
- złożenie do dnia 09.11.2015r. do godz. 14.00 w siedzibie Spółki pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz ze stanem technicznym pomieszczenia garażowego i dowodu wpłaty wadium na przetarg.

Wadium wpłacone na przetarg:
- przepada na rzecz organizatora przetargu, jeśli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy,
-zostaje zaliczone uczestnikowi, który wygrał przetarg, na poczet przyszłych opłat z tytułu dzierżawy,
- zostaje niezwłocznie zwrócone uczestnikowi przetargu, który nie wygrał przetargu oraz w przypadku zamknięcia, odwołaniu czy unieważnieniu przetargu.

Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu i warunków przetargu można uzyskać w Barlineckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Barlinku przy ul. Szpitalnej 4, pokój nr 9 tel. 0-95 74 62 348 wew. 24 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00)

Załączniki:

1. Szczegółowe warunki przetargu.

2. Mapka sytuacyjna.

Opublikował: Szymon Kowalczyk
Publikacja dnia: 30.10.2015 08:16
Dokument oglądany razy: 834
Nie podlega Ustawie