bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych ogólnobudowlanych w zasobach administrowanych przez BTBS Sp. z o.o. w Barlinku

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
z siedzibą przy ul. Szpitalnej 4 w Barlinku
ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych ogólnobudowlanych w zasobach administrowanych przez BTBS Sp. z o.o. w Barlinku
(CPV-50.80.00.00-3)
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 u Pzp.


Termin realizacji zamówienia : 12 m-cy
Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia do dnia 17-12-2015 r. do godz. 09:00
Przedmiot zamówienia obejmuje drobne naprawy bieżące i konserwacje ogólnobudowlane (wg stawek do kosztorysowania) wyszczególnione w zakresie prac, ujętym w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik do umowy.

Przedmiot zamówienia obejmuje drobne naprawy bieżące i konserwacje ogólnobudowlane (wg stawek do kosztorysowania) wyszczególnione w zakresie prac ujętym w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik do umowy. W kalkulacji należy uwzględnić koszt dojazdu oraz transportu materiałów w miejsce przeznaczenia.
Naprawy bieżące i roboty remontowe wykonywane będą w terminach nie przekraczających 3 dni od dnia zgłoszenia , po ustaleniu kolejności z przedstawicielem zamawiającego.
Do każdego zlecenia Wykonawca robót zobowiązany jest dołączyć kosztorys na wykonany zakres prac , który po sprawdzeniu przez Inspektora Technicznego BTBS Sp. z o.o. , będzie podstawą do zapłaty za wykonany zakres prac.
Świadczenie usług objętych przedmiotem zamówienia będzie następować w:
1) budynkach należących w 100 % do gminy i lokalach mieszkalnych i użytkowych w tych budynkach,
2) lokalach mieszkalnych i użytkowych gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
3) budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność
4) gminnych budynkach gospodarczych,
5) innych nieruchomościach.
Uwaga !
Ilość prac do wykonania będzie określana na podstawie zgłoszeń i stwierdzonych potrzeb. Kosztorys robót określa szacunkowo ilość robót do ewentualnego wykonania. Rozliczenie prac następować będzie na podstawie kosztorysów zamiennych sporządzonych na podstawie stawek oraz cen materiałów i sprzętu podanych w ofercie.
W przypadku materiałów i sprzętu, który nie zostanie uwzględniony w dokumentach przetargowych, zastosowanie będą miały średnie ceny materiałów (bez Kz) wydawnictwa „SEKOCENBUD” z poprzedniego kwartału. W przypadku braku cen na materiały w powyższej publikacji, będzie uznawana cena na podstawie faktury zakupu przedstawionej przez Wykonawcę jednak nie wyższa niż średnie ceny rynkowe.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca obowiązany będzie również:
• pełnić dyżury w godzinach popołudniowych i nocnych oraz dyżury w święta i dni wolne od pracy,
• bezzwłocznie reagować na awarie zgłaszane w ramach dyżuru pogotowia budowlanego na wskazany numer telefonu obejmujący zabezpieczenie awarii najdalej do jednej godziny od przyjęcia zgłoszenia, a następnie jej usunięcie w ciągu 12 godzin.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478 i 605). co oznacza, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :
1) braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; tj.:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składanie ofert min. 1 usługi polegającej na wykonywaniu prac ogólnobudowlanych, z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunków.
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunków.

W celu potwierdzenia, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., wykonawca składa na formularzu ofertowym stosowne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) wypełniony i podpisany formularz oferty /zał. nr 1/ wraz z oświadczeniem, o :
• zdolności do wykonania zamówienia na podstawie art. 22 ust. 1 u Pzp, tym samym spełnieniu warunków określonych w siwz,
• braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust.2 pkt 1 u Pzp,
oraz że:
• zapoznaniu się z treścią załączonego wzoru umowy i jej akceptacji bez zastrzeżeń oraz zobowiązania się w przypadku wyboru, do jej zawarcia w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego,
2) oryginał pełnomocnictwa osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
3) kosztorys ofertowy sporządzony w kalkulacji szczegółowej wg załączonych do niniejszej siwz kosztorysów wraz ze zbiorczym zestawieniem cen materiałów i sprzętu (zaleca się alfabetyczną formę zestawienia celem ułatwienia pracy Zamawiającemu)
4) oświadczenie o zdolności do wykonania zamówienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (zał. nr 3 do SIWZ- w imieniu wykonawcy).

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Pzp Wykonawca składa następujące dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (zał. nr 4 do SIWZ- w imieniu wykonawcy)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 u Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt. 8.1. 1) tiret 2 niniejszej siwz.
3) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. 2

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że zostały wykonane należycie - zał. nr 2 do SIWZ).

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa wyżej , polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje:
- zawarcia umowy ramowej,
- aukcji elektronicznej,
- wadium,
- zamówień uzupełniających
- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
- rozliczeń w walutach obcych.
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający przewiduje:
1. Możliwość zmian istotnych w treści umowy o udzielenie niniejszego zamówienia wyłącznie w przypadku zmiany osób wymienionych w § 6 umowy.
2. Dopuszczalne będą zmiany nieistotne, uznane za tożsame, tzn. takie, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynie na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub wynik postępowania, np. ustawowa zmiana stawki podatku VAT.
3. Zmiany w treści umowy będą dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu.

Specyfikacja istotnych warunków została zamieszczona na stronie internetowej www.btbsbarlinek.pl SIWZ można odebrać osobiście w Barlineckim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., ul. Szpitalna 4, pok. 8 .
Opis sposobu obliczenia ceny
Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Kosztorys ofertowy winien być sporządzony w kalkulacji szczegółowej wg załączonych do niniejszej siwz kosztorysów wraz ze zbiorczym zestawieniem cen materiałów i sprzętu (zaleca się alfabetyczną formę zestawienia celem ułatwienia pracy Zamawiającemu

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:
- Cena (C) - 100 %
Kryterium będzie wyliczane wg wzoru:

cena min.
C = -------------------- x 10pkt. X100 %
cena badanej oferty

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17-12-2015 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia składania ofert.

Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawnieni są: Edward Hołowczak oraz Szymon Kowalczyk


Barlinek, dnia 02-12-2015r

Załączniki:

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Zał. nr 1

4. Zał. nr 2

5. Zał. nr 3

6. Zał. nr 4

7. Zał. nr 5

8. Przedmiar mieszkalne

9. Przedmiar niemieszkalne

Opublikował: Szymon Kowalczyk
Publikacja dnia: 02.12.2015 08:41
Dokument oglądany razy: 998
Nie podlega Ustawie