bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu dotyczącym budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego /A/,segment 1,2 w Barlinku Osiedle Górny Taras, działka numer 2138, obręb 1 Barlinek.

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 PRZETARG OGRANICZONY

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu dotyczącym budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego /A/,segment 1,2 w Barlinku Osiedle Górny Taras, działka numer 2138, obręb 1 Barlinek.

Numer ogłoszenia: 66290 - 2016; data zamieszczenia: 23.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. , ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7462348, faks 095 7462348.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.btbs.barlinek.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Barlineckie TBS.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu dotyczącym budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego /A/,segment 1,2 w Barlinku Osiedle Górny Taras, działka numer 2138, obręb 1 Barlinek..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Zamówienie obejmuje pełnienie przez Wykonawcę obowiązków nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania pn. /Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego /A/, segment 1,2 w Barlinku Osiedle /Górny Taras, działka numer 2138, obręb 1 Barlinek. 2. Pełnienie nadzoru zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j Dz.U. z 2013 r. poz.1409 ze zm./, a podstawowe czynności wykonywane przez nadzór inwestorski to: a/protokolarny odbiór dokumentacji projektowej, b/ reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji, c/ wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją inwestycji, d/ współpraca z nadzorem autorskim, g/ organizowanie i prowadzenie raz w tygodniu narad koordynacyjnych z udziałem wykonawcy, a także w zależności od potrzeb projektanta i przedstawicieli użytkownika, h/ zapewnienie zgodności wykonywanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót, i/rozwiązywanie problemów technicznych w trakcie realizacji inwestycji, j/ rzeczowe i finansowe rozliczenie robót budowlanych, k/ zatwierdzenie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną, l/ szacowanie i weryfikowanie oraz uzgadnianie z Zamawiającym robót dodatkowych, zamiennych zaproponowanych przez Wykonawcę w zakresie rzeczowym i finansowym, ł/ sporządzenie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie konieczności wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich akceptację, m/ organizacja oraz przeprowadzenie odbioru końcowego oraz przygotowanie protokołu odbioru w porozumieniu z Zamawiającym, n/ uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych z wykonawcą robót /min. raz do roku/ po zakończeniu robót /okres gwarancji na roboty budowlane - 60 m-cy/, o/zapoznanie się z terenem inwestycji , jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami, p/ udział w weryfikacji harmonogramu rzeczowo- finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji, sprawowanie kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym, -reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz zapisami umowy, -sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych i stosownych materiałów /do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów i certyfikatów wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja/, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających , uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania, - sprawdzenie i odbiór robót wynikających z harmonogramu robót budowlanych; - kontrola ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania, - kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót /ilość, jakość, wartość robót/, w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu, - potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy / w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiałów w stosunku do oferty wykonawcy, - rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego, r/branie udziału w komisjach /technicznych/ powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania, s/sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów /atestów, świadectw jakości, wyników badań/, dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, których oceny jakości dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania, Wykonawca ma obowiązek żądania od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany /wadliwego/ materiału z równoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniałym fakcie, t/bieżące potwierdzanie zapisów dokonywanych przez kierownika budowy w dzienniku budowy, u/weryfikacja kosztorysów inwestorskich w przypadku wystąpienia zamówień uzupełniających lub dodatkowych, wraz z późniejszym pełnieniem wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej zakresu, v/pobyty na budowie, w którym wykonywane są roboty budowlane przez Wykonawcę robót budowlanych; każdą wizytę należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.54.00.00-5, 71.24.70.00-1, 71.24.70.00-1, 71.31.00.00-4, 71.24.80.00-8, 71.63.10.00-0, 71.63.13.00-3, 71.52.10.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1 500,00 zł /słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100/. 2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a/pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 51835500090000014320000074. b/poręczeniach bankowych; c/poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d/gwarancjach bankowych; e/gwarancjach ubezpieczeniowych; f/poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm./, /tekst jednolity w dzienniku ustaw z 2014r. poz. 1804 ze zm./ 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w ww. formie powinno być wystawione na: Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, ul. Szpitalna 4; 74-320 Barlinek. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2.a rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp 6.Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1/Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a/odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b/nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c/zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zgodnie z Art. 44 ustawy Pzp. na podstawie Oświadczenia z art. 22 ustawy Pzp. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu metodą graniczną spełnia - nie spełnia
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów, dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. -co najmniej 1 usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w budynkach mieszkalnych nie będących budynkami zabytkowymi (z wyłączeniem obiektów takich jak hale przemysłowe i magazynowe ) o kubaturze 11000 m3 i wartości roboty budowlanej nie mniejszej niż 4 000 000 zł brutto, -co najmniej 1 usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniach dotyczących budynków użyteczności publicznej nie będących budynkami zabytkowymi o powierzchni całkowitej budynku co najmniej 3500 m2 i wartości roboty budowlanej nie mniejszej niż 5000 000 zł brutto.Ocena spełnienia warunku na podstawie Wykazu usług metodą graniczną spełnia - nie spełnia
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zgodnie z Art. 44 ustawy Pzp. na podstawie Oświadczenia z art. 22 ustawy Pzp. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu metodą graniczną spełnia - nie spełnia
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje: -Inspektorem nadzoru branży budowlanej - 1 osoba, uprawnienia bez ograniczeń lub równoważne do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, należącego do właściwej miejscowo izby samorządu budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, co najmniej 5-cioletni okres doświadczenia zawodowego łącznie jako inspektor nadzoru branży budowlanej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;doświadczenie jako inspektor nadzoru branży budowlanej w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji robót budowlanych w co najmniej dwóch budynkach użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 1000 m2 każdy, - Inspektorem nadzoru branży sanitarnej- 1 osoba; uprawnienia bez ograniczeń lub równoważne do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, należącego do właściwej miejscowo izby samorządu budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzenia ciepłownicze ,wodno - kanalizacyjne, gazowe - Co najmniej roczne doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora branży sanitarnej w co najmniej jednym budynku użyteczności publicznej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, -inspektorem nadzoru branży elektrycznej - 1 osoba , uprawnienia bez ograniczeń lub równoważne do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, należącego do właściwej miejscowo izby samorządu budowlanego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzenia elektroenergetyczne -Co najmniej roczne doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora branży elektrycznej w co najmniej jednym budynku użyteczności publicznej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, - Osobę z doświadczeniem w zakresie udzielania zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych oraz w zakresie rozliczania projektów finansowanych ze środków unijnych - 1 osoba , minimum 5 letnie doświadczenie. Ocena spełnienia warunku na podstawie Wykazu osób oraz oświadczenia Wykonawcy o uprawnieniach tych osób, metodą graniczną spełnia - nie spełnia
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: - Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, - Wymagane jest, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej /OC/ w zakresie prowadzonej działalności o minimalnej sumie gwarancyjnej 100 000,00 zł. Ocena spełnienia warunku, metodą graniczną spełnia - nie spełnia, w oparciu złożoną przez wykonawcę kserokopię opłaconej Polisy OC, lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczanie wykonawcy w zakresie OC. Jeżeli z treści Polisy /lub innego dokumentu/ nie będzie wynikał fakt jej opłacenia, wykonawca zobowiązany jest dołączyć również dokument potwierdzający opłacenie Polisy OC.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu
Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu Doświadczenie 100%.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 70
• 2 - Ilość pobytów na budowie - 20
• 3 - Termin płatności - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: nie
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy P.z.p. w stosunku do treści oferty. 1/zmiana sposobu wykonania zamówienia oraz terminów wykonania umowy w tym: a/z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy, b/z powodu przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, c/z powodu konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, w trakcie realizacji roboty budowlanej podlegającej nadzorowi inspektorskiemu, e/z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, g/z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę, robót, h/z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grążącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, i/z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, j/z powodu wyznaczenia nowego terminu zakończenia robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski, l/zmiana personelu Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 , w tym: -z powodu konieczności zastąpienia osób wyznaczonych do pełnienia funkcji określonych w § 8 ust. 1 nowymi osobami; warunkiem wprowadzenia zmian jest posiadanie przez nową osobę kwalifikacji nie niższych niż kwalifikacje osoby wskazanej do umowy - /wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia/, -zmiana sposobu, częstotliwości oraz terminu płatności Wykonawcy, o których mowa w umowie: z powodu zmian terminu zakończenia robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski, z powodu zmian w terminach odbioru robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór inwestorski, -zmiana wynagrodzenia może nastąpić tylko w przypadku, zmiany stawki podatku.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.btbs.barlinek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: BTBS Sp. z o.o., ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2016 godzina 10:00, miejsce: BTBS Sp. z o.o., ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek. Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

2. Instrukcja wypełnienia wniosku

3.ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

4. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu -- zmiana 30.03.2016r.

5. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu -- zmiana 30.03.2016r. - doc

6. Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu.

7. Dokumentacja budowlana.

8. Przedmiary robót.

9. Zmiana treści ogłoszenia

10. Instrukcja wypełnienia wniosku - zmiana

11. Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu - 2

12. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW - 2

13. Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu - 3

14. Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu - 4

15. Instrukcja wypełnienia wniosku - zmiana 2

16. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu -- zmiana 07.04.2016r.

17. Zmiana treści ogłoszenia - 07.04.2016r.

18. WYNIK SPEŁNIENIA WARUNKÓW

19. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

20. SIWZ

21. PROJEKT

22. PRZEDMIARY

23. PYTANIE 1 - ODPOWIEDŹ

24. PYTANIE 2 - ODPOWIEDŹ

25. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Opublikował: Szymon Kowalczyk
Publikacja dnia: 26.04.2016 09:09
Dokument oglądany razy: 1015
Podlega Ustawie