bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego A, segment 3,4 i 5 w Barlinku przy ul. 11-go Listopada. Budynek A zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 2138 obr. 1 Barlinek.

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 Nr sprawy: 10/2013


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dla postępowania prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U z 9 sierpnia 2013, poz. 907).

PRZETARG OGRANICZONY

Na roboty budowlane
„Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego A, segment 3,4 i 5 w Barlinku przy ul. 11-go Listopada. Budynek A zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 2138 obr. 1 Barlinek. "

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej zamawiającego: www.btbt.barlinek.pl od dnia zaproszenia wykonawców do składania ofert do upływu terminu składania ofert.

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający: Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
ul. Szpitalna 4
74-320 Barlinek
NIP 597-14-95-751
REGON 811787297
www.btbs.barlinek.pl
btbs@gryfnet.pl
tel.: 95 7462348
fax.: 95 7462348

Godziny urzędowania 7:00 – 15:00

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U. z 9 sierpnia 2013 r. , poz. 907.) zwanej w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ustawą Pzp oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
2. Postępowanie prowadzone jest przez komisję przetargową powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).


3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych pt. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego A, segment 3,4 i 5 w Barlinku przy ul. 11-go Listopada. Budynek A zlokalizowany na działce o numerze ewidencyjnym 2138 obr. 1 Barlinek. Pozwolenie na budowę nr 379/2009 z 15 września 2009r. oraz nr 337/2012 z dnia 11. września 2012r - aneks do zatwierdzonego projektu budowlanego.”, realizacja robót budowlanych w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.
2. Określenie przedmiotu zamówienia: zakres przewidziany do realizacji w ramach robót budowlanych ;
Przedmiotem zamówienie jest budowa mieszkań w trzech segmentach budynku .
3. Ogólna charakterystyka projektowanego budynku:
Budynek „A” zlokalizowano na działce 247/32 obr.1 Barlinek.
• technologia wykonania budynku tradycyjna – ściany murowane z pustaków ceramicznych,
stropy żelbetowe, wylewane.
• budynek 3 -klatkowy, całkowicie podpiwniczony, w kondygnacji piwnic zaprojektowano (komórki lokatorskie, wózkownie, pomieszczenia na rowery, pomieszczenia techniczne),
• wysokość zabudowy – 4 kondygnacje nadziemne
• dach stromy o nachyleniu połaci 45º

Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie dostawy energii elektrycznej dla potrzeb realizacji inwestycji oraz wykonanie drogi dojazdowej i zjazdu z drogi gminnej do inwestycji, wraz z niezbędnym uzgodnieniem w Gminie Barlinek.

więcej.... pobierz dokument SIWZ (doc)

-----------------------------------------

Załączniki:

1] Projekty:

 1. ARCHITEKTURA_PW.PDF
 2. DROGI_PW.PDF
 3. NSTALACJE%20CO_PW.pdf
 4. INSTALACJE%20ELEKTRYCZNE_PW.PDF
 5. INSTALACJE%20WOD.-KAN._PW.pdf
 6. KOLORYSTYKA_PW.PDF
 7. KONSTRUKCJA_PW.PDF
 8. OSWIETLENIE%20TERENU_PW.pdf
 9. PROJEKT%20ZAGOSPODAROWANIA.PDF
 10. PROJEKTY/SIECI%20i%20PRZY%C5%81ACZA%20SANIT._PW.PDF
 11. PROJEKTY/ZIELE%C5%83%20i%20MA%C5%81A%20ARCH._PW.PDF

2] Przedmiary:

 1. 2012-10-189%20Budynek%20Wielorodzinny%20w%20Barlinku%20-%20IE%20PR.pdf
 2. 2012-10-189%20Budynek%20Wielorodzinny%20w%20Barlinku%20-%20IE%20zew%20PR.pdf
 3. 2012-10-189%20Budynek%20Wielorodzinny%20w%20Barlinku%20-%20IS%20PR.pdf
 4. 2012-10-189%20Budynek%20Wielorodzinny%20w%20Barlinku%20-%20IS%20zewn%20PR.pdf
 5. 2012-10-189%20Budynek%20Wielorodzinny%20w%20Barlinku%20-%20RB%20PR.pdf
 6. 2012-10-189%20Budynek%20Wielorodzinny%20w%20Barlinku%20-%20ZT%20PR.pdf

3] Specyfikacje:

 1. 2012-10-189%20Budynek%20Wielorodzinny%20w%20Barlinku%20STWiOR.pdf

4] Pozostałe:

 1. Projektant%20o%C5%9Bwiadczenie.pdf
 2. SIWZ.docx
 3. Dokumentacja geotechniczna
 4. Pozwolenie na budowę
 5. Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ
 6. Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ - II
 7. Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ - III
 8. Informacja o zmianie treści SIWZ
 9. SIWZ - zmiana
 10. Informacja o zmianie treści SIWZ i zmianie terminu składania ofert
 11. SIWZ - zmiana II
Opublikował: Szymon Kowalczyk
Publikacja dnia: 26.09.2013 13:40
Dokument oglądany razy: 2104
Podlega Ustawie